Exproprieri pentru Străpungerea Traian Lalescu – Calea București. Lucrările, declarate de utilitate publică și interes local

1987
Foto: arhivă / Coridorul de exproprieri, în zona marcată cu roșu. Foto: captură Google Maps

Administrația craioveană propune Consiliului local ca obiectivul de investiții „Străpungere Traian Lalescu- Bvd. Calea București” să fie declarat de utilitate publică și interes local, urmând să aibă loc exproprieri pentru realizarea lucrărilor.

Conform Studiului de fezabilitate (SF) aprobat în 2022, se propune realizarea unei artere de străpungere din nordul în sudul municipiului Craiova, continuarea străzii Traian Lalescu spre intersecția cu str. Calea București, apoi lărgirea la 4 benzi de circulație a străzii
Henri Coandă pana la intersecția cu str. I. D. Sârbu, de unde strada Henri Coandă are 4 benzi de circulație.

Conform documentelor atașate la proiectul de hotărâre, în prezent, strada Traian Lalescu este asfaltată până la intersecția cu strada Arh. Ion Mincu, apoi continuă încă circa 100 m, asigurând accesul locatarilor, fiind amenajată de către aceștia cu materiale rezultate din demolări (pietriș și bucăți de asfalt). ”Între zona asfaltată și zona amenajată de localnici există o porțiune de cca. 10 m unde apar 4 dale de beton așezate probabil peste utilitățile zonei, grosimea acestora fiind de 0.25m”, se arată în Referatul de aprobare întocmit de Direcția Patrimoniu din cadrul Primăriei Craiova.

Având în vedere că investiția reprezintă una din oportunitățile de revitalizare a traficului
urban din zonă, iar realizarea acesteia va crea condiții sporite de confort pentru participanții la trafic, atât localnici cât și aflați în tranzit, în scopul satisfacerii interesului public local, este necesară şi oportună promovarea proiectului de hotărâre privind declararea de utilitate publică și interes local a obiectivului de investiții Străpungere Traian Lalescu-bvd. Calea București (…) și să se stabilească coridorul de expropriere”, argumentează funcționarii primăriei.

Conform documentației tehnico-economica aferenta obiectivului de investiții, aprobată de autoritatea publică locală prin HCL nr. 250/30.05.2019, modificată prin hotărârea nr. 287/26.05.2022, valoarea totală a investiției (inclusiv TVA) este de 16.206.072,65 lei,
din care construcții montaj (C+M) (inclusiv TVA) 9.172.478,01 lei. Durata de execuție a investiției este de 8 luni.

Cum se fac exproprierile

După adoptarea și publicarea hotărârii prevăzute mai sus, Municipiul Craiova va întocmi documentațiile topo-cadastrale pentru imobilele propuse spre expropriere.

Lista imobilelor ce urmează a fi expropriate și care fac parte din coridorul de expropriere se va afișa la sediul consiliului local și pe pagina de internet, anterior notificării proprietarilor.
Notificarea intenției de expropriere a imobilelor se transmite prin poștă către proprietari. În
termen de 20 de zile de la data notificării, aceștia au obligația prezentării la sediul primăriei și depunerii actelor care atestă dreptul de proprietate sau alt drept real asupra imobilelor supuse exproprierii, în vederea stabilirii unei juste despăgubiri. Sumele necesare plăţii despăgubirilor în vederea realizării exproprierii, potrivit amplasamentului efectuat, vor fi stabilite prin raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat.

În termen de cel mult 90 de zile de la data emiterii hotărârii de stabilire a cuantumului
despăgubirii, Municipiul Craiova va efectua, prin transfer bancar sau numerar, plata despăgubirii către titularii drepturilor reale asupra imobilelor expropriate sau consemnarea acestora.

Expropriatul nemulțumit de cuantumul despăgubirii consemnate se poate adresa instanței
judecătorești competente in termenul general de prescripție, care curge de la data la care i-a fost comunicată hotărârea, sub sancțiunea decăderii, fără a putea contesta transferul dreptului de proprietate către expropriator asupra imobilului supus exproprierii, iar exercitarea cailor de atac nu suspendă efectele hotărârii de stabilire a cuantumului despăgubirii, respectiv transferul dreptului de proprietate.

Atât procedura de expropriere, cât și lucrările de utilitate publica nu pot fi suspendate sau
sistate la cererea vreunei persoane care invoca existenta unor litigii privind posesia ori proprietatea imobilului expropriat. Transferul imobilului din proprietate privată în proprietatea publică a municipiului Craiova și in administrarea expropriatorului, operează de drept la data plății despăgubirii pentru expropriere sau, după caz, la data consemnării acestora.

În altă ordine de idei, licitaţia pentru execuţia lucrărilor de străpungere a Str. Traian Lalescu către Calea Bucureşti a fost anulată pe 9 februarie anul acesta, din lipsă de ofertanți. Valoarea estimată a lucrărilor era de 1.866.000 de euro (TVA inclus).

ALEGEREA EDITORULUI