Malurile Jiului în zona barajului Ișalnița – aval Craiova, mai sigure în caz de inundații

393

Administratia Bazinala de Apa Jiu a finalizat implementarea proiectul “Amenajarea complexa a raului Jiu in vederea apararii impotriva inundatiilor a municipiului Craiova”. 

Obiectivul general al proiectului a fost de a asigura reducerea riscului de producere a dezastrelor naturale favorizate de schimbarile climatice din ultimii ani, cu efect asupra populatiei, a bunurilor materiale, a obiectivelor socio-economice, a terenului, a ecosistemelor si biodiversitatii, prin implementarea unor masuri structurale si nestructurale in cele mai vulnerabile zone din aria de interes.

Obiectivele specifice ale proiectului de investitii au urmărit protectia si imbunatatirea calitatii mediului si a standardelor de viata:

– reducerea riscului la inundatii in bazinul hidrografic Jiu – ansamblu de masuri institutionale, masuri verzi si masuri structurale sau o combinatie de masuri structurale si nestructurale;

– reducerea riscului la inundatii asociat cu schimbarile climatice;

– imbunatatirea conditiilor ecosistemice si a biodiversitatii prin masuri aplicate la nivelul bazinului hidrografic al raului Jiu;

– imbunatatirea procesului de planificare spatiala si a folosintei terenului la nivelul bazinului hidrografic al raului Jiu;

– imbunatatirea capacitatii institutionale la nivel judetean si local in privinta reducerii riscului la inundatii.

Prin implementarea proiectului, urmatorii indicatori au fost atinsi, asa cum au fost prevazuti in POIM:

– Prevenirea si gestionarea riscurilor: populatia care beneficiaza de masuri de protectie impotriva inundatiilor – 9.227 persoane in conformitate cu limitele de inundabilitate la probabiliatea de aparitie a unei viituri de 1%, respectiv 0,2% – UAT Craiova si populatia aditionala expusa riscului in caz de cedare baraj;

– Daune economice medii anuale cauzate de evenimentele hidrologice adverse care pot fi evitate prin promovarea de masuri de preventie si protectie (tinte vizate de program) – 7,25 mil. EUR/an, conform calculului realizat in cadrul Analizei Cost Beneficiu;

Comparatia situatiei existente inainte de realizarea proiectului cu situatia rezultata in urma realizarii proiectului:

– inainte de realizarea proiectului, un numar de 11.814 de locuitori erau direct expusi riscului de inundatii, comparativ cu situatia estimata la sfarsitul proiectului, cand riscul de inundatii va fi diminuat la 2.587 locuitori, la un eveniment cu probabilitatea de aparitie de 1% (1 din 100 de ani).

– daunele medii directe care au fost evitate prin implementarea proiectului sunt estimate la 7,25 milioane euro/an, la care se adauga alte pagube indirecte, fata de situatia estimata odata cu implementarea proiectului. Astfel, beneficiile socio-economice anuale aduse prin prezentul proiect sunt estimate la valoarea de 10,52 mil EUR/an.

Proiectul integrat major a cuprins 2 obiecte, respectiv:

  • Obiectul I Punerea în siguranță a barajului Dumbrava – Rocșoreni, județul Mehedinți in cadrul caruia au fost realizate urmatoarelor tipuri de lucrari de punere in siguranta a barajului:

a fost refacut corpul barajului prin remedierea cavernelor și asigurarea planeității paramentelor pe toată suprafața acestora;

s-a refacut protecției taluzului amonte prin refacerea grinzii de beton pentru sprijinirea pereului;

a fost asigurata protecția taluzului aval prin înierbare;

a fost refacuta golirea de fund, respectiv refacerea accesului, cât și a debușării;

a fost reabilitat turnul de tip călugăr existent;

a fost realizata o scăra de pești pe canalul evacuator al deversorului lateral;

a fost realizata reabilitarea căminului de vane, cea a galeriei de evacuare și a echipamentelor hidromecanice; a fost refacut descărcătorul de ape mari pe actualul amplasament;

au fost realizate si montate Aparaturile de Măsură și control necesare pentru urmărirea comportării construcțiilor.

VALOARE TOTALA (dupa finalizare): 13.064.396,07 lei cu TVA din care:

  • contribuția Uniunii Europene din Fondul de Coeziune (85%): 11.104.736,66 lei;

  • bugetul de stat (15 %): 1.959.659,41 lei

Obiectul II Amenajarea râu Jiu pentru mărirea gradului de siguranță a digurilor pe sectorul baraj Ișalnița-aval municipiul Craiova, județul Dolj”, cu urmatoarele tipuri de lucrari:

mal stâng – sectorul baraj Ișalnița – aval municipiul Craiova – au fost supraînălțate digurile (confluență Amaradia-Mofleni-Podari) pe lungimea de 12,9 km, acestea fiind dimensionate la asigurarea de 0,2%;

mal drept – au fost suprainaltate digurile existente pe sectorul 1: baraj Ișalnița – amonte confluență pârâu Tejacu (840 m) și a digurile existente pe sectorul 2: aval confluență pârâu Tejacu – pod Bucovăț ( 702 m);

a fost realizata închiderea incintei pe o lungime totală de 557 metri (protecție localitatea Leamna de Jos), valorificând linia de apărare existentă – 529 m și închidere Valea Mare – 28 m;

a fost asigurata conectivitatea laterale a râului Jiu în zona localității Leamna de Jos.

VALOARE TOTALA (dupa finalizare): 67.309.832,66 lei cu TVA din care:

  • contribuția Uniunii Europene din Fondul de Coeziune (85%): 57.213.357,76 lei;

  • bugetul de stat (15 %): 10.096.474,90 lei

TOTAL PROIECT FINALIZAT (dupa finalizare): 89.511.092,34 lei cu TVA, din care:

– contribuția Uniunii Europene din Fondul de Coeziune (85%): 76.084.430,35 lei

– bugetul de stat (15 %): 13.426.661,99 lei

Durata de implementare a proiectului a fost de 64 de luni, respectiv până la data de 31 decembrie 2023.

Proiectul contribuie la dezvoltarea durabila, marind gradul de siguranta pentru desfasurarea activitatilor economice si sociale a locuitorilor din zona si va conduce la imbunatatirea calitatii vietii oamenilor care lucreaza, traiesc si beneficiaza, direct sau indirect, de structurile de aparare de inundatii realizate in cadrul acestui proiect. Contributia proiectului pe termen lung va fi de stimulare a cresterii economice in zona aparata prin: stimularea investitiilor pentru imbunatatirea/modernizarea infrastructurii, atragerea interesului potentialilor investitori si cresterea valorii terenurilor.

Obiectivele socio-economice vizate de proiect sunt:

– imbunatatirea calitatii vietii populatiei prin reducerea riscului de producere a inundatiilor si diminuarea pagubelor produse de inundatii caselor, obiectivelor socio-economice si de infrastructura (drumuri, etc.);

– asigurarea functionarii in conditii de siguranta a barajului Dumbrava- Rocsoreni, jud. Mehedinti

– imbunatatirea premiselor pentru dezvoltarea turismului in zona;

– dezvoltarea durabila a zonei prin eliminarea riscului de inundatii in zona proiectului, evitandu-se astfel daune viitoare cauzate de fenomenele inundatiilor, contribuind la imbunatatirea conditiilor pentru dezvoltarea turismului, activitatilor economice din zona si cresterea zonei rezidentiale, la un nivel de trai imbunatatit;

– impact pozitiv asupra mediului.

Proiectul a fost finantat prin Programul Operational Infrastructura Mare 2014 – 2020, Axa Prioritară 5 – Promovarea adaptării la schimbările climatice, a prevenirii și a gestionării riscurilor, Obiectivul Specific 5.1. – Reducerea efectelor și a pagubelor asupra populației cauzate de fenomene naturale asociate principalelor riscuri accentuate de schimbările climatice, în principal de inundații și eroziunea costieră.

ALEGEREA EDITORULUI